BREAKING NEWS
Home » AUTO-MOTO » Pulla ngjitëse në makina dhe taksa rrugore sipas muajit
ìå äõóêïëßá äéåîÜãåôáé ç êõêëïöïñßá óôçí ÅèíéêÞ ïäü êáèþò ïäçãïß öïñôçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óå áðåñãßá Ý÷ïõí áêéíçôïðïéÞóåé ôá áõôïêßíçôá ôïõò óôç äåîéÜ ëùñßäá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý, ÁèÞíá Ôñßôç 6 Ìáßïõ 2008.Ïé áðåñãïß æçôïýí áýîçóç ôùí êïìßóôñùí ùò óõíÝðåéá ôçò áýîçóçò ôçò ôéìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ êßíçóçò.

Pulla ngjitëse në makina dhe taksa rrugore sipas muajit

Vendosjen e një pulle ngjitëse të cilën do ta marrin falas të gjithë taksapaguesit me shlyerjen e taksave rugore dhe në të cilën do të ketë një çip elektronik që do të përmbajë informacione në qoftë se janë shlyer taksat, në qoftë se automjeti është i siguruar dhe në qoftë se ka kaluar nga KTEO, po planifikon ministria e Financave, me anë të një dispozite që do të dorëzojë në Parlamentin grek. Ndryshimet pritet të zbatohen brenda 2016-s.

Gjithashtu do të jepet mundësia e marrjes së targave të qarkullimit të makinave nga një deri në tre muaj me paradhënie të taksave rrugore që kanë shumën e kësaj periudhe kohore.

Do të jepet mundësia që do të kenë ata që blejnë makinë të re brenda 2016-s të paguajnë taksat rrugore që i përkasin muajve që kanë në përdorim automjetin e ri dhe jo me shumën totale.

Në të njëjtën kohë, stafi ekonomik po analizon skenare të reja për ndryshimet që do të prekin çmimet e benzinës dhe të naftës. Në këtë kuadër po analizohet vendosja e një takse të posaçme në karburantet (5-10 cent të euros).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

test