BREAKING NEWS
Home » Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit

Ju lutem lexoni me kujdes kushtet e mëposhtme të përdorimit.
Përdorimi i sh.itimes.gr në përdorimin e shërbimeve të ofruara nënkupton të pranoni pa rezerva këto kushte.

Hellas Media Ltd iu ofron vizitorëve / përdorues të internetit sh.itimes.gr një koleksion të pasur të shërbimeve, faqeve, mundësive dhe burimeve, duke përfshirë mjete të ndryshme të komunikimit, hapësira elektronike të aksesit në masë, përdorime të komunikimit, shërbime në faqet  personale dhe të mirëmbajtura. Në faqet e sh.itimes.gr përfshihen reklama të formave të ndryshme. Në faqet  ekzistuese dhe në shërbime të reja të përfshira në sh.itimes.gr përdoruesit duhet t’u nënshtrohen kushteve të përdorimit. Vizitori – shfrytëzues i shërbimit sh.itimes.gr duhet të kuptoj dhe pranoj të gjitha faqet, shërbimet ashtu sic janë dhënë “siç është” dhe sh.itimes.gr mban përgjegjësi që lidhet me kohëzgjatje të kufizuar, fshirjen, performancën e dobët apo dështimin e faqeve elektronike në ruajtjen e çdo të dhëne (të dhënat) e përdoruesit dhe përmbajtjen e faqeve personale e shërbimeve.
Vizitori / përdorues është përgjegjës për qasje në shërbimet e sh.itimes.gr dhe qasje që  mund të kërkojë pagesën e taksave ndaj të tretëve (p.sh. ofruesit e shërbimeve të internetit, pagesën e  kohës në internet). Vizitori / përdorues është përgjegjës vetëm për pagesën e tarifave përkatëse. Gjithashtu, vizitori / përdorues është përgjegjës vetëm për pajisjet e tij personale me mjetet e nevojshme teknologjike duke i lejuar atij qasje në shërbimet e sh.itimes.gr
Abonimi
Nëse vizitori / përdorues dëshiron të regjistrohet në shërbimet e sh.itimes.gr duke rënë dakort duhet të: a) sigurojë informata të vërteta, të sakta, të tanishme dhe të plota në lidhje të të dhënave të kërkuara nga sh.itimes.gr të kërkesave për qasje në  shërbime dhe b) të mbajë dhe të informojë tërësisht të dhënat e regjistrimit për të mbajtur atë të vërtetë, të saktë, të vlefshme, informuese, aktuale dhe të plota.
Detyrimet e anëtarëve
sh.itimes.gr siguron përdoruesit me shërbimet e anëtarësimit, pas pranimit të kushtve të  përdorimit të faqes duke përfunduar në fillim procesin e regjistrimit me të dhënat e tyre. Pasi vizitori / përdoruesi përfundon procesin e regjistrimit të vendosur sipas sh.itimes.gr, do të marrë një kod konfirmimi (password) qasje personale dhe përdorimin e emrit (emri i përdoruesit) që ai do të emërojë. Anëtarët mbeten përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalimin personal, emrin, dhe në përgjithësi të përdorimit të llogarive të tyre (llogari përdoruesi). Anëtarët janë përgjegjës  që menjëherë të njoftojë sh.itimes.gr për ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë së tyre dhe çdo fillim ose një shkelje të mundshme të sigurisë. Gjithashtu, anëtarët janë përgjegjës për përdorimin e kujdesshëm të llogarisë dhe të daljes zyrtare të tyre nga llogaria e tij në fund të çdo përdorimi (Logout). Sh.itimes.gr nuk është përgjegjës për çdo dëm apo lëndim që rezulton nga paaftësia e anëtarëve, ndaj duhet të respektojnë dhe ndjekin këtë klauzolë. Pas krijimit të llogarisë, fshirja nuk është e mundur.
ETIKA E ANËTARVE

Është rënë dakord reciprokisht dhe kuptohet se edhe pse sh.itimes.gr iu siguron anëtarëve/përdorues  infrastrukturën e nevojshme teknologjike dhe mjetet për përmbajtjen postimin / botimin e të gjitha informatave, të dhënave, teksteve, grafikëve, fotografive, imazheve , videove, mesazheve dhe të gjithë përmbajtjen, nëse shpallet publikisht ose privatisht transmetohet, mbetet përgjegjësi e personit fizik ose juridik nga i cili përmbajtja e ka origjinën. Kjo do të thotë se anëtari /përdorues është përgjegjës i vetëm për çdo përmbajtje, publikim, dërgim, transferim ose ndryshe vënien në dispozicion përmes shërbimeve sh.itimes.gr.Sh.itimes.gr e ka të pamundur që për shkak të vëllimit të tij, të kontrollojë të gjithë përmbajtjet e bëra nga anëtarët/ përdorues e shërbimeve të internetit, kështu që nuk garanton saktësinë, integritetin, ligjshmërinë, ose cilësinë e përmbajtjeve të tilla. Anëtari/ përdorues i kupton dhe pranon se duke përdorur shërbimet esh.itimes.gr nuk duhet të ekspozojë materiale me përmbajtje fyese, të pahijshme ose të paligjshme. Në asnjë rast nuk do të konsiderohet sh.itimes.gr përgjegjës për ndonjë gabim ose mangësi në çdo përmbajtje ose për çdo dëm që mund të rezultojë nga përdorimi i çdo përmbajtje postuar, dërguar, transferuar që bëhen  të disponueshme nga antarët /përdorues në shërbimet e sh.itimes.gr. Nëse sh.itimes.gr merr njoftim se çdo përmbajtje është duke shkaktuar dëm material ose dëmtime të tjera të palës së tretë, ka  të drejtën që menjëherë të fshijë të tillë përmbajtje dhe njëkohësisht të mbyll llogarinë e antarit përdorues që shkel kushtet.
Anëtarët përdorues nuk do të përdorin shërbimet në sh.itimes.gr nëse:
1. ngarkojnë, postojnë, dërgojnë, të transmetojnë ose të përdorin një metodë tjetër për të instaluar përmbajtje që janë të paligjshme, të  dëmshme, kërcënuese, abuzive,  shpifëse, vulgare, të dhunshme, abuzive, raciste ose ndryshe të  pakëndshme, që shkelin personalitetin apo të dhënat personale të të tjerëve si dhe ndonjë vepër tjetër penale.
2. Shfaqje dëmtimi  tek të miturit ndalohet rreptësish.
3. Shfaqjen si person juridik ose fizik me identitet tjetër , paraqitja me  identitet të rremë si antarë përdorues , si dhe përdorimi i deklaratave mashtruese në bashkpunim me persona apo subjekte të ndryshme.
4. Falsifikimi të identifikimit të antarëve përdorues  për të larguar nga origjina  përmbajtjet që trasmetohen përmes shërbimeve sh.itimes.gr
5. Ngarkimi, dërgimi trasmetimi, përdorimi i një metode tjetër për instalimin e përmbajtjes nga një person nuk ka të drejtë të disponojë përmbajtjen specifike nga ligji ose nga marrëdhëniet konfidenciale.
6. Ngarkimi , postimi, dërgimi, transmetimi, përdorimi i  një metode  tjetër për të instaluar softëare ose përmbajtjen e çdo lloji (teksti, imazhi, audio, video, animacion) që shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të çdo personi (duke përfshirë sekrete tregtare).
7. ngarkimi, postimi, dërgimi, trasmetimi ose përdorimi i një metodë tjetër për të instaluar reklamat pa u kërkuar ose të paautorizuar apo përmbajtje të tjera promovuese, dërgim i padëshiruar dhe i  pakërkuar nga konsumatori dërgues dhe çdo formë tjetër e përmbajtjes së padëshiruar .
8. ngarkimini, postimi, dërgimi, trasmetimi, ose përdorimi i një metodë për instalimin dhe  nxitjen duke vënë në dispozicion ndonjë material që përmban viruse ose ndonjë kodi softëare tjera të kompjuterit, fotografi apo programe të dizajnuara për të ndërprerë, shkatërruar ose kufizojë funksionalitetin e ndonjë softuer kompjuterik ose  pajisjeve e telekomunikacionit.
9. Futja e shërbimeve  apo përçarje të shërbimeve ose serverëve,apo rrjete të lidhura me shërbimet e sh. itimes.gr, duke mos iu bindur kushteve, procedurave  dhe rregullave të përdorimit të rrjeteve të tilla.
10. Shkelja, me apo pa qëllim, çdo legjislacioni lokal, kombëtar, europian dhe cdo rregullore që ka forcën e ligjit dhe respektimin për të mbuluar shërbime tësh.itimes.gr.
11. Ngacmimi në çfarëdo mënyre e privatësisë dhe të drejtave individuale dhe sociale të antarëve të tjerë përdorues si dhe  mbledhjen ose ruajtjen e të dhënave personale të antarëve përdoruesëve  të tjerë.
Antari /përdorues i sh. itimes.gr kupton dhe pranon se sh. itimes.gr nuk bëjnë kontroll paraprak të përmbajtjes, por që sh. itimes.gr dhe bashkëpunëtorët e kualifikuar rezervojmë të drejtën (jo detyrimin) zgjedhjen ekskluzive për mohim / Postim  ose transferimin ose fshirë çdo material në vihet  dispozicion përmes shërbimeve sh.itimes.gr. Gjithashtu, sh. itimes.gr dhe bashkëpunëtorët e kualifikuar rezervojmë të drejtën për të fshirë çdo material që shkel kushtet e përdorimit. Antari/ përdorues  i kupton dhe pranon se ai duhet të vlerësojë dhe të jetë përgjegjës për çdo rrezik që mund të përfshijnë përdorimin e çdo përmbajtje, duke përfshirë çdo vendim që nuk mbështetet në saktësinë, plotësinë dhe dobishmërinë e çdo përmbajtje. Në këtë kuptim, antari/ përdorues i kupton dhe pranon se ajo nuk mund të bazohet në përmbajtjen e krijuar nga sh.itimes.gr ose përfshirë informacionin  qe vihet në dispozicion të sh. itimes.gr ne cat dhe në faqet e përdoruesëve të të gjitha shërbimeve të  tjera të sh.itimes.gr.
Anëtari/ përdorues  kupton dhe pranon natyrën ndërkombëtare të internetit (internet) dhe merr përsipër të respektojë dhe mbështesi besnikërisht rregullat lokale e çdo shteti. Në mënyrë të veçantë, anëtari/ përdorues  merr përsipër të ndjeki besnikërisht ligjet në lidhje me transmetimin e të dhënave nga Greqia dhe Evropa si dhe në vendet e treta.
DISPOZITAT E MARKETINGUT PËR QËLLIME REKLAMIMI
Anëtari /përdorues e bën përdorimin e shërbimit sh. itimes.gr për të shfaqur ose  publikuar informacion, të dhëna, tekste, grafikë, fotografi, imazhe, fotografi muzikë, video, mesazhe, autorizuar nga sh.itimes.gr, për periudhën kohore kur përmbajtja është pjesë e shërbimeve të sh.itimes.gr, duke përdorur hapësirën që është postuar për  qëllime promovuese. Gjithashtu, anëtari / përdorues i ekranit do të publikojë informacion, të dhëna, tekst, grafikë, fotografi, imazhe, fotografi muzikë, video, mesazhe duhet të pajtohet me pezullimin ose botimin e reklamave nga sh. itimes.gr nga  faqet e  shërbimeve përkatëse.
DËMEVE. KOMPENSIMI
Anëtari/ përdorues kupton dhe pranon se ai ka përgjegjësinë ekskluzive për të kompensuar sh. itimes.gr dhe bashkëpunëtorët e tij për çdo mosmarrëveshje ligjore që rrjedhin mes tij dhe palëve të treta për shkak të përmbajtjes që është në dispozicion për postimin, botimin, ose transferimit  përmes Shërbimevesh.itimes.gr.
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE
Sh.itimes.gr rezervon të drejtën për të modifikuar dhe të ndërpresë përkohësisht ose përgjithmonë disa ose të gjitha shërbimet e saj me ose pa njoftim të anëtarëve/ përdorues.
KUJDES: Llogaria e anëtarit fshihen automatikisht pas gjashtë muajsh të mos-shfrytëzimit të ndonjë shërbimi. Pas fshirjes lëshohet  “Emri i përdoruesit përsh.itimes.gr Përdoruesi ID)» kështu mund të jetë i detyruar të përdoret  nga çdo anëtar i ri.
KOHËZGJATJA
Anëtari/ përdorues  kupton dhe pranon se sh.itimes.gr rezervon të drejtën ekskluzive për të ndërprerë përdorimin e  fjalëkalimet për shërbimet ose të ndërpresë disponueshmërinë e përmbajtjes për anëtarët /përdorues kur  besohet të ketë shkelur letrën dhe kodet e kushteve të përdorimit.
REKLAMA
Sh.itimes.gr nuk ka përgjegjësi për komunikimin e anëtarëve/ përdorues me ofruesit e shërbimeve të palës së tretë që  reklamojën në sh.itimes.gr për çdo transaksion tregtar që mund të lindin nga marrëdhëniet në mes tyre.
TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE – MARKAVE
Përveç përjashtimeve të caktuara (të drejtën e autorit e palëve të treta dhe bashkëpunëtorët), të gjithë përmbajtjen e sh.itimes.gr, duke përfshirë imazhe, grafikë, fotografi, tekste, shërbime dhe të gjitha dosjet në këtë faqe janë të autorit , markat tregtare dhe të shërbimit shënon sh.itimes.gr dhe mbrohen nga dispozitat përkatëse të ligjit grek, të drejtës europiane dhe traktatet ndërkombëtare. Prandaj, asnjë përmbajtje nuk  mund të jenë tërësisht ose pjesërisht në shitje,  të kopjohen, të  modifikohen, të riprodhohen, të ribotohen apo  transmetohen, ose të shpërndahen. Duke përjashtuar ruajtjen e vetme e një kopje, të një pjese të përmbajtjes në një kompjuter të thjeshtë personal, për përdorim personal dhe jo publik apo komercial dhe pa fshirjen e treguesit dhe  origjinës së sh. itimes.gr, pa fshirë në asnjë mënyrë të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale. Të gjitha produktet apo shërbimet e tjera të përmendura në faqet e kësaj faqe interneti që mbajnë shenjat e organizatave përkatëse të tyre, institucioneve, shoqatave dhe publikime, janë pronë e tyre intelektuale dhe industriale dhe për këtë arsye organet mbajnë përgjegjësinë. Anëtari/ përdorues  kupton dhe pranon se ai nuk ka të drejtë për të riprodhuar, kopjuar , shitur, shfrytëzuar në çfarëdo mënyre të gjitha ose një pjesë të  përmbajtjeve të sh.itimes.gr.
KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
Duke pasur parasysh natyrën dhe vëllimin e internetit, në asnjë rrethanë, duke përfshirë pakujdesinë, sh.itimes.gr nuk është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga faqet e vizitorëve përdorues, nga shërbimet, mundësitë dhe përmbajtjet e sh.itimes.gr duke e bërë “nismë” të tyre. Përmbajtja e itimes.gr është dhënë “siç është” pa asgjë garanci të shprehur apo të nënkuptuar në tjetër mënyrë.  Në masë të plotë sipas ligjit, sh.itimes.gr hedh poshtë të gjitha garancitë, shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, por jo kufizuar në, ata që përfshijnë tregtimin dhe përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar.
Sh.itimes.gr nuk garanton se faqet, shërbimet, zgjedhjet dhe përmbajtja do të jetë i pandërprerë, pa gabime ose që gabimet do të korrigjohen. Gjithashtu sh.itimes.gr nuk  garanton se e njëjta apo ndonjë vend tjetër të lidhura ose servers (servers), përmes të cilave ata janë në dispozicion për antarët përdorues  nuk përmbajnë “viruse” ose komponente të tjera të dëmshme. Sh.itimes.gr në asnjë mënyrë nuk  garanton saktësinë, plotësinë apo disponueshmërinë e përmbajtjes, faqeve, shërbimeve, zgjedhjet apo rezultatet e tyre. Kostoja për ndonjë korrigjim apo shërbimeve është pjesë e ndërmarrë nga ana e përdoruesit vizitor dhe në asnjë rast e sh.itimes.gr.
PËRJASHTIMI i PËRGJEGJËSISË PËR INFORMACION  /  KËSHILLA
Përmbajtja dhe informacionet e përfshira në sh.itimes.gr përbën një ofertë për përdoruesit vizitorë të sh. itimes.gr komunitetit të përgjithshëm si dhe përdoruesve të internetit dhe në asnjë mënyrë nuk jep informacion për inkurajim biznesi apo për të fshehur asnjë akt të veçant. Sh.itimes.gr merr përsipër grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes së tij, por nuk mban garanci për të garantuar integritetin, plotësinë, mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë në përgjithësi dhe pjesën e gabimeve, veçanërisht për shkak të vëllimit të madh të saj,dhe pjesëmarrjen  e palëve të treta (persona fizikë apo juridikë) në prodhimin primar. Prandaj, përdoruesit vizitorë duke përdorur sh.itimes.gr, dhe shërbimet e saj, me nismën e tyre,  marrin përgjegjësinë për të verifikuar informacionin e dhënë.
LIDHJET (LINKS) ME FAQET E TJERA TË INTERNETIT
Sh.itimes.gr nuk kontrollon disponueshmërinë, përmbajtjen, politikën  e mbrojtjes së të dhënave personale, cilësin dhe plotësin e faqeve të tjera të internetit dhe faqet e referuara përmes “lidhjeve”, hyperlinks ose parullave  të reklamave. Prandaj, për çdo problem që del gjatë përdoruesit vizitës, përdoruesit duhet të shkojnë direkt në faqet përkatëse të internetit dhe faqet, të cilat mbajnë tërë përgjegjësinë për ofrimin e shërbimeve të tyre. Sh.itimes.gr në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet përgjegjës që pranon përmbajtjen apo shërbimet e faqeve të internetit dhe faqet e përmendura ose të lidhura me ta në ndonjë mënyrë tjetër.
MBI TREGËTIN ELEKTRONIKE (e-commerce)
Sh.itimes.gr ofron përdoruesve vizitorë mundësinë e  tregut potencial për shërbimet dhe  të produkteve përmes aplikimeve të aplikacioneve elektorike (e-commerce), sipas kushteve specifike dhe për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të paraqitura për përdorimin e këtyre shërbimeve.Sh.itimes.gr nuk është përgjegjës për cilësinë e mallrave të fituara përmes aplikacioneve e-commerce dhe transaksioni përkatës është vetëm e detyrueshme në mes përdoruesve fitues dhe ofruesit e mallrave ose shërbimeve. Prandaj, në asnjë rast nuk është e angazhuar sh.itimes.gr në kontest gjyqësor që dalin nga ky transaksion.
Kur aplikacionet e-commerce e bëra në mes të antarëve përdorues dhe sh.itimes.grsh.itimes.gr është i detyruar në përputhje me gjykimin Z1-496 / 2000 për shitjet  nga distanca dhe dispozitat e ligjit 2251/1994 në Mbrojtje të Konsumatorit.
Pra sh.itimes.gr është e detyruar të informojë konsumatorët e ardhshëm për a) karakteristikat thelbësore të mallrave dhe  shërbimet e ofruara, b) çmimin, c) sasin dhe transportin koston, d) vlerën e shtuar në qoftë se nuk janë përfshirë në çmim, e) mënyrën e pagesës, f) ofrimin dhe realizimin, g) kohëzgjatjen e ofertës ose çmimin dhe h) të drejtën e tërheqjes.
Qasja në faqet e  shërbimeve të sh.itimes.gr nuk përfiton  asnjë kosto shtesë përtej skemës tarifore aktuale për qasje të përgjithshme në internet sic është  formuluar nga ofruesit përkatës (ISP) dhe paguar vetëm nga ata.
SHËRBIMET, FAQET, TË DHËNAT PERSONALE DHE PËRMBAJTJA
Anëtari/ përdorues kupton dhe pranon se sh.itimes.gr mund të miratojë kushtet e reja të përdorimit të shërbimeve të saj, duke përfshirë afatet kohore të rezervuara për shërbimet e mesazheve sh.itimes.gr , mesazhet elektronike (e-mail), mesazhet (forumeve), të faqet të përdoruesëve,  ose ndonjë përmbajtje tjetër të shfaqur dhe të publikuar nga anëtari përdorues. Gjithashtu, sh.itimes.gr rezervon të drejtën të ndryshojë kufijtë e autorizuar mbi madhësinë dhe numrin e mesazheve me mesazh, e-mail  që mund të dërgojë anëtari/ përdorues nga llogaria e tij, mesazhe  ose çdo lloj materiali tjetër për të shfaqur dhe për t’u publikuar nga anëtari përdorues në shërbimet e sh.itimes.gr.
Sh.itimes.gr rezervon të drejtën për të modifikuar në çdo kohë dhe pa paralajmërim, kufijtë e përmbajtjes të ofruara përmes shërbimeve të antarëve /përdorues në  të. Anëtarët/ përdorues duhet të kuptojnë dhe të pranojnë se sh.itimes.gr rezervon të drejtën për të çaktivizuar email-in e  llogarive që mbeten nga anëtarët /përdorues joaktive për një kohë të gjatë. (më shumë se 6 muaj)
FURNIZIM DHE PËRDORIMI  I LLOGARISË EMAIL  (E-MAIL FALAS)
Procedura për sigurimin dhe përdorimin e e-mail sh.itimes.gr nga vizitorët/ përdorues e shërbimeve të saj është i “qeverisur” nga termat e këtij ligji. Në qoftë se një  përdorues vizitor nuk pajtohet me këto kushte, ju lutem mos  të aktivizojë procesin e ofrimit të e-mail nga sh.itimes.gr. Vizitori / përdorues pasi të paraqesë të dhënat duhet më pas të zgjidhni një emër (emri i përdoruesit) dhe fjalëkalimin (passëord) në adresën elektronike. Mbajtësi i e-mail –it dhe adresës së dhënë ngash.itimes.gr është plotësisht përgjegjës për të gjitha përdorimet  dhe përmbajtjen e mesazheve. Sh.itimes.gr në asnjë rrethanë nuk do të mbaj përgjegjësi për veprimet që kanë të bëjnë me përdorimin e e-mail nga poseduesi. Mbajtësi duhet të njoftojë menjëherë sh.itimes.gr për përdorimin e ndonjë  adrese elektronike nga një person i tretë pa autorizim dhe çdo shkelje  tjetër në llogari të postës elektronike. Sh.itimes.gr nuk kontrollon përmbajtjen e mesazheve elektronike të dërguara dhe të pranuara nga vizitorët / shfrytëzues nga adresa Sh.itimes.gr email. Sh.itimes.gr mban një rekord të adresave email dhe mund të dërgojnë mesazhe dhe informacione financiare për mbajtësit e adresave të e-mail, vetëm nëse ata dëshirojnë. Sh.itimes.gr rezervon të drejtën për të përjashtuar një person nga adresa e-mail ose të ndërpresë këtë përfitim në rast të shkeljes së kushteve.
DISKUTIMET (CHAT)
Sh.itimes.gr mban objektet e kujdesit si bisedimet në kohë reale në internet, në përputhje me kushtet specifike të një muaji. Shfrytëzuesit vizitorë të shërbimeve duhet të respektojnë rregullat e sjelljes së mirë dhe të mirësjelljes dhe të mos angazhohen në formalitetet e paligjshme apo të pamoralshme. Sh.itimes.gr në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pranon ose miraton  idetë apo perceptimet personale të shprehura në këto vende. Shfrytëzuesit vizitorë të shërbimeve duhet të  mbajnë të drejtën e autorit në pikëpamjet e tyre. Sh.itimes.gr rezervon të drejtën për të përjashtuar apo të përjashtojë një vizitor / përdoruesnga  shërbimet nëse njoftohet për shkeljen e kushteve të mësipërme.
PROCEDURA, GRUPET (FORUMET)
Sh.itimes.gr iu ofron vizitorëve / përdorues për të zhvilluar bordet e tyre për mesazhe, duke u dhënë atyre mundësinë për të marrë pjesë në bordet për diskutim të krijuara nga persona të tjerë,duke dërguar mesazhe me tekst. Përdoruesit vizitorë të sh.itimes.gr duhet të respektojnë rregullat e sjelljes së mirë dhe të mirësjelljes dhe të mos angazhohen në formalitetet e paligjshme apo të pamoralshme. Sh.itimes.gr rezervon të drejtën të ndalojë ose të ndalojë dërgimin e SMS-ve në rast të shkeljes së këtyre kushteve. Sh.itimes.gr në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pranon ose miraton në ndonjë mënyrë të shprehura në këto vende idetë apo perceptimet  personale. Shfrytëzuesit vizitorë të shërbimeve  mbajnë të drejtën e autorit për pikëpamjet e shprehura nga mesazhet e tyre. Nësesh.times.gr merr njoftimin se përmbajtja e disa  mesazheve  postohen / publikohen nga  përdoruesit  nga ku do të ndikojë palët e treta, rezervon të drejtën që menjëherë të fshijë mesazhin apo edhe llogarinë e përdoruesit që ka krijuar atë.
VOTA
Sh.itimes.gr  iu ofron vizitorëve – përdorues mundësinë për të votuar për çështjet aktuale të shprehura në formën e pyetjeve. Përgjigjet e votuesve janë të regjistruara, analizuara dhe komentuara nga sh.itimes.gr për të nxjerrë konkluzione në lidhje me qëndrimin e publikut në lidhje me këtë çështje duke e vënë në votim. Sh.itimes.gr rezervon të drejtën ekskluzive për të mbledhur dhe për të shfrytëzuar këto të dhëna dhe gjetje të cilat çmojnë pronësinë intelektuale.Sh.times.gr përcakton kushtet e veçanta për pjesëmarrje në votim dhe rezervon të drejtën të pezullojë votimin.
LIGJI NË FUQI DHE KUSHTET TJERA
Këto termat dhe kushtet e përdorimit sh.itimes.gr, dhe çdo amendim , rregullohen dhe plotësohen nga ligji grek, ligji i Bashkimit Evropian dhe traktatet ndërkombëtare. Ndonjë dispozitë e këtyre termave nëse do të jetë kundër ligjit pushon të ketë efekt, për të mos ndikuar në vlefshmërinë e kushteve të tjera. Kjo përbën të gjithë marrëveshjen ndërmjet sh.itimes.gr dhe vizitorëve/përdorues në faqet dhe shërbimeve që i lidh ata. Asnjë modifikim i këtyre termave duhet të merret në konsideratë dhe të jetë një pjesë e kësaj marrëveshjeje, përveç faktit nëse është e  shprehur në formë të shkruar dhe përfshihet në të.

test